algemene voorwaarden

 

Let op.

U kunt niet meer bij de receptie reserveren

 

Algemene voorwaarden

Rondvaartmakkum.

de holle poarte 2

8745hc Makkum

kvk nr57976856

 

1. Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met

betrekking tot de vaartochten van rondvaartmakkum, verder het rondvaartbedrijf

te noemen.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze

nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst.

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat de klant mondeling, telefonisch, schriftelijk of via

de website de vaartocht aanvaard. Ook mailverkeer behoort tot de mogelijkheden.

2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is

hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

2.3 Indien er een reservering voor een rondvaart met losse kaartjes wordt gemaakt, dient altijd

een naam en telefoonnummer te worden achtergelaten, waar men bereikbaar is. De

gereserveerde kaartjes dienen uiterlijk 24 uur voor de afvaart te worden afgehaald en

betaald, anders worden de gereserveerde plaatsen weer vrijgegeven. Kaartjes voor themaboten

dienen twee dagen voor afvaart afgehaald te worden, anders worden de plaatsen weer

vrijgegeven.

2.4 Indien een reservering voor een hele boot wordt gemaakt, dient ook altijd adres en een

telefoonnummer te worden gegeven, waar men bereikbaar is. Na reservering ontvangt de klant

een factuur, die uiterlijk twee weken na ontvangst dient te worden betaald, hetzij door

overmaking op onze bank rekening of door contante betaling (c.q. pin

betaling) aan boord. Bij niet op tijd betalen houden we ons het recht voor de reservering te

annuleren.

2.5 Bij reservering van een hele boot worden de passagiers uiterlijk 10 minuten voor vertrek bij de

boot verwacht. Onze boten vertrekken op tijd en varen in een strak schema. Bij te laat aanwezig

zijn wordt de tocht ingekort of vervalt de tocht, zonder restitutie van de huursom.

2.6 Bij reservering voor een rondvaart met losse kaartjes worden de passagiers uiterlijk 15

minuten voor vertrek bij de boot verwacht. Onze boten vertrekken op tijd en varen in een strak

schema. Bij te laat aanwezig zijn vervalt de reservering zonder recht op restitutie van de vaarsom.

2.7 Losse kaartjes kunnen tot 2 uur voor vertrek online worden gekocht, zolang er

plaatsen op de vaarten aanwezig zijn.

3. Betaling.

3.1 De betaling voor gereserveerde losse kaartjes geschiedt online of anders afgesproken

3.2 De betaling van losse kaartjes geschiedt tegen afgifte van de kaartjes, contant, via PIN betaling

of door het inleveren van vrijkaarten.

3.3 De betaling van gereserveerde hele boten geschiedt door overmaking op onze bankrekening of

contante cq pin betaling  uiterlijk 2 weken na ontvangst van de factuur.

4. Prijs.

4.1 Indien een klant te laat komt dan kan dit consequenties hebben voor de duur van de

overeengekomen vaartocht of annulering van de tocht of reservering.

4.2 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend

waren tijdens het opstellen van het vaarprogramma.

Het rondvaartbedrijf houdt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de boeking de

prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden waaronder de

toepasselijke BTW voorschriften.

4.3 Indien de gehuurde boot bovenmatig vervuild is kunnen er schoonmaakkosten in rekening

worden gebracht.

5. Wijzigingen door de klant.

5.1 Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en

voor zover dit mogelijk is.

6. Annuleringen.

6.1 Indien een boeking ongedaan wordt gemaakt, worden per boeking de volgende bedragen in

rekening gebracht:

a) bij annulering binnen 1 dag voorafgaande aan de datum van afvaart volledige huursom.

b) bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan de datum van afvaart kosteloos

c) zijn door ons in verband met uw boeking afspraken gemaakt met derden (bijv. besproken

restaurants) dan gelden voor dat onderdeel de annuleringsvoorwaarden van deze bedrijven.

6.2 Ernstige ziekte of overlijden van degene, of zijn zeer naaste verwanten, die op deze dag een

belangrijke rol zou spelen (bijvoorbeeld wat te vieren heeft) is een reden voor kosteloze

annulering.

7. Niet doorgaan van de vaartocht/wijziging.

7.1 Indien door omstandigheden door het rondvaartbedrijf wordt besloten, dat het programma

niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht het rondvaartbedrijf

zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de klant. De klant kan dan kiezen voor een

gelijkwaardig programma.

Eventueel een andere datum of terugbetaling van de reeds betaalde reserveringssom.

7.2 Bij slecht weer (onweer/windkracht > 7, ijsgang of te hoog water wordt in overleg met de klant

een alternatief bekeken en of een andere datum afgesproken.

7.3 Het rondvaartbedrijf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma,

indien hiertoe gegronde reden bestaat (o.a. stremming sluis).

8. Aansprakelijkheid van het rondvaartbedrijf.

8.1 Het rondvaartbedrijf is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de

passagier, indien zich het voorval, dat hiertoe leidde, zich voordeed aan boord of bij het op- of

afstappen van de boot, voor zover dit voorval is veroorzaakt, door een omstandigheid, die een

zorgvuldig schipper heeft kunnen vermijden of door een situatie, waarvan zulk een schipper de

gevolgen heeft kunnen verhinderen.

8.2 Het rondvaartbedrijf is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de

passagier, indien de schipper nalatig is geweest in het verhinderen of vermijden van een situatie of

omstandigheid.

9. Verplichtingen klant en zijn/haar aansprakelijkheid.

9.1 De klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke

omstandigheden van zichzelf en/of degene namens wie hij de overeenkomst aangaat aan het

rondvaartbedrijf te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de

activiteiten (o.a. relevante medische en conditionele bijzonderheden).

9.2 De schipper heeft het recht een passagier, die zodanig hinder of last veroorzaakt (wangedrag),

waardoor de uitvoering van de vaart bemoeilijkt wordt, of in gevaar wordt gebracht, van verdere

deelname aan de vaart uit te sluiten of de toegang aan boord te weigeren. Alle hieruit

voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.

9.3 Te allen tijde, dienen de instructies en geboden van de schipper te worden opgevolgd. Ook

dient men alleen op de daartoe aangewezen plaatsen aan- en/of van boord te gaan.

9.4 Indien het rondvaartbedrijf bewijst, dat schuld of nalatigheid van de passagier schade heeft

veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, kan de aansprakelijkheid van het rondvaartbedrijf

daarvoor geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.

9.5 De passagier is aansprakelijk voor schade aan inventaris of boot door hem/haar of diens

bagage.

9.6 Indien u tijdens wachturen, waardevolle spullen achterlaat in de boot, dient u dit te melden bij

de schipper. Het rondvaartbedrijf is nooit aansprakelijk voor het zoekraken of teloorgaan van deze

goederen.

10. Huisdieren en overige.

10.1 Huisdieren alleen in overleg. Honden mogen echter altijd.

10.2 Het nuttigen van meegebracht etenswaren en alcoholische dranken aan boord is zonder

vooraf verkregen toestemming van de schipper niet toegestaan. Hierbij dient overlast voor andere

passagiers te worden vermeden.

10.3 Roken is te allen tijde in de brandgang, op de steiger of in de boten verboden.

10.4 Afval van zelf meegebrachte etenswaren/drank wordt door de klant meegenomen, na afloop

van de rondvaart.

 

 

 

 

 

 

zwemmertje IJsselmeer 30 sept 2012

 

 

 

 

 

Hier wat foto’s van onze gasten, hopen er meer te krijgen.


avond tocht sept 2012

 

Sluissen bruggen en de mast op oostduitse hydroliek

Onze altijd oplettende Hugo

275909 Bezoeker